Consentiment d’ús d’imatge

Per la present s'autoritza L'ASSOCIACIÓ CREADORS.TV a la captació, reproducció, inclusió i utilització de la meva imatge personal o la nostra imatge corporativa i / o logotip i / o fotografies de les nostres instal·lacions, per temps indefinit i sense limitació geogràfica, per il·lustrar les seves pàgines d'Internet, cartells, tríptics, publicacions del sector, vídeos promocionals, ús intern en memòries i projectes de l'associació i altre material audiovisual amb l'exclusiva finalitat de publicitar, donar suport i difondre les activitats i serveis que ofereix “l'associació”, sense que sigui necessària una contraprestació econòmica.

L'associació es compromet al fet que la utilització d'aquestes imatges en cap cas suposarà un mal a l'honor i intimitat, ni serà contrària als interessos personals, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica.

En tot moment, el titular, podrà cancel·lar aquesta autorització amb la simple comunicació del seu desig a “ASSOCIACIÓ CREADORS.TV”, C/ BLASCO DE GARAY, NUM. 189 . 08224 TERRASSA - (BARCELONA), o bé enviant un correu electrònic a: info@creadors.tv